Asbest bij mutatieonderhoud komen inventariseerders en verwijderaars regelmatig tegen. Bij het bevoegd gezag wordt regelmatig geconstateerd dat verschillende melders op een onjuiste (niet legale) wijze gebruik maken van het uitzonderingsvoorschrift m.b.t. de indieningstermijn van een sloopmelding. In dit interpretatiedocument willen we uitleggen wat onder reparatiemutatieonderhoudswerkzaamheden in een gebouw wordt verstaan. Wat we tegenwoordig veel tegenkomen is dat de woningbouwcorporatie het asbesthoudende materiaal uit veiligheidsoverwegingen eerder wil verwijderen dan tijdens mutatieonderhoud. Dit wordt veelal met planmatig onderhoud uitgevoerd. In deze situaties moet de woningbouwcorporatie toestemming van de huurder krijgen om de werkzaamheden uit te mogen voeren.

asbest bij mutatieonderhoud
Asbest regie bij mutatieonderhoud

Asbestbeleid t.a.v. asbest bij mutatieonderhoud

Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van de sloopwerkzaamheden schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag. De in de eerste volzin bedoelde termijn is ten minste vijf werkdagen indien: a. die sloopwerkzaamheden in het kader van reparatie- of mutatieonderhoud asbest worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in een gebouw en handhaving van de termijn, bedoeld in het eerste lid, tot onnodige leegstand van het gebouw of gedeelte daarvan zou leiden of het gebruiksgenot daarvan ernstig zou belemmeren.

Asbest en onderhoud woningbouwvereniging

Het derde lid bevat een uitzondering op de meldingstermijn. In plaats van ten minste vier weken mag de sloopmelding tot vijf werkdagen voor aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden worden gedaan. Dit maakt het mogelijk om op korte termijn asbest te verwijderen uit in gebruik zijnde woningen of andere gebouwen, zodat het gebruiksgenot daarvan zo min mogelijk wordt beperkt. Ook wordt onnodig lang durende leegstand in verband met de asbestverwijdering voorkomen. Die uitzonderingsmogelijkheid is derhalve beperkt tot gevallen waarin hetzij reparatieonderhoud moet worden uitgevoerd aan een asbesthoudende toepassing in woningen of andere gebouwen die in gebruik zijn dan wel met het verwijderen van het asbest is gewacht tot het uitvoeren van zogenoemd mutatieonderhoud op het moment dat de gebouwen leeg zijn gekomen.

Asbestinventarisatie specialist Öko-Care
Mutatieonderhoud asbest regie

Asbestregie bij mutatieonderhoud

Er zijn dus drie soorten werkzaamheden, namelijk voor:

• Reparatie onderhoudswerkzaamheden: onder deze werkzaamheden wordt bijvoorbeeld verstaan: o onderhoudswerkzaamheden aan asbesthoudende kabels en leidingen (toelichting Stb. 2005-6, Productenbesluit asbest); o het vervangen van een cv-ketel, of o het repareren van een asbesthoudende dakbedekking.

• Mutatie onderhoudswerkzaamheden: is het door de verhuurder van huurwoningen (of vastgoed) uitgevoerd onderhoud aan een huurwoning (of huurobject) waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd tussen twee verhuurperiodes in.

• Overige onderhoudswerkzaamheden: werkzaamheden die geen betrekking hebben op reparatie of mutatieonderhoudswerkzaamheden

Reparatie- en mutatieonderhoudswerkzaamheden is deels een nieuwe benaming binnen de asbestverwijdering geworden. We kenden in de voorschriften van de Bouwverordening namelijk nog niet de mutatieonderhoudswerkzaamheden maar die werd wel door de woningbouwcorporatie gebruikt. Bij mutatie vertrekt in de regel de oude huurder, waarna de verhuurder besluit om de woning/het vastgoed te controleren en daar waar nodig aan te passen ten einde een goed onderhouden huurobject opnieuw te kunnen verhuren. Indien de vertrekkende huurder veel onderhoud heeft veroorzaakt dat niet logischerwijs ontstaat door normaal gebruik, worden de kosten hiervoor alsnog bij de vertrekkende huurder in rekening gebracht.

Asbest bij mutatieonderhoud

Bij niet mutatieonderhoudswerkzaamheden, er vindt geen huurdersverandering plaats, is bij de woningbouwcorporatie in hoofdlijnen bekend waar de asbesthoudende materialen zijn toegepast. Deze zijn inmiddels bij vergelijkbare woningen geconstateerd. Wat er moet gebeuren is een asbestinventarisatie bij de feitelijke woning(en) waar de voorgenomen onderhoudswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen het woongenot van de huurder niet ernstig verstoren. Echter wanneer de asbestverwijderingswerkzaamheden en de overige werkzaamheden uitgevoerd moeten worden kan het zijn dat de bewoner(s) een tijdelijk ander onderkomen moeten hebben wanneer de werkzaamheden ongewenste overlast zullen gaan veroorzaken. De woningbouwcorporatie en de huurder moeten hierover afspraken maken. In het huurcontract dienen afspraken over mogelijke onderhoudswerkzaamheden gemaakt worden

asbestmutatie